Historia szkoły

Historia szkołyFoto kronika

45 lat istnienia PSM I stopnia w Lubaczowie to okres bogatej i różnorodnej działalności odpowiadającej na szerokie potrzeby nie tylko kształcącej się młodzieży, ale także mieszkańców miasta i powiatu lubaczowskiego.

Logotyp PSM I stopnia w Lubaczowie

Dnia 3 listopada 1973 z inicjatywy władz miejskich  powstała w Lubaczowie Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarosławiu. Tymczasowa siedziba szkoły mieściła się wówczas w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz w Miejskim Domu Kultury. Równocześnie trwały intensywne prace remontowe przy nowym obiekcie, niegdyś zajmowanym przez schronisko młodzieżowe, w którym szkoła ma obecnie swoją siedzibę. Funkcję dyrektora sprawował wówczas mgr Marian Trzeciak – nauczyciel klasy skrzypiec.

1 września 1976 r. na mocy zarządzenia nr 33 Ministra Kultury i Sztuki z 9 sierpnia 1976 r. utworzona została Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie. Przełomowym wydarzeniem było przydzielenie i oddanie do użytku w roku 1976 stałej bazy lokalowej przy ulicy Rynek 24, w której do dnia dzisiejszego szkoła ma swoją siedzibę. Stanowisko dyrektora objął wówczas pan Józef Czajkowski – nauczyciel klasy fortepianu. Lata 1976-1978 to okres intensywnego tworzenia zaplecza dla prawidłowego funkcjonowania placówki.  Uwaga dyrekcji i grona pedagogicznego koncentrowała się w pełni na pracy dydaktycznej i artystycznej. Uczniowie szkoły niejednokrotnie zapraszani byli w celu uświetniania swymi występami uroczystości okolicznościowych, patriotycznych, państwowych. Zaowocowało to zwiększeniem zainteresowania edukacją muzyczną wśród społeczeństwa lubaczowskiego. W 1978 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym szkoły. Obowiązki dyrektora Józefa Czajkowskiego przejął nauczyciel klasy klarnetu pan Marian Koba. Wraz z inauguracją roku szkolnego 1979/1980 funkcję dyrektora ponownie objął pan Józef Czajkowski, który kierował szkołą najdłużej w dotychczasowej jej historii, tj. do roku 1999. W tym okresie na terenie szkoły organizowane były przeglądy m. in. zespołów jazzowych i rozrywkowych szkół muzycznych I i II stopnia, w których uczestniczyli najwybitniejsi polscy artyści jazzowi.

1 września 1999 r. na stanowisko dyrektora zostaje powołany nauczyciel klasy klarnetu mgr Radosław Czajkowski. Kontynuując dzieło swojego poprzednika, dba o dalszy rozwój podległej sobie szkoły, zapewniając zarówno nauczycielom, jak i uczniom możliwie najlepsze warunki do pracy i nauki. To dzięki Jego ogromnemu społecznemu zaangażowaniu  i operatywności szkoła w Lubaczowie przybrała nowoczesny kształt. Troską dyrektora Radosława Czajkowskiego jest utrzymanie i unowocześnienie placówki, dbałość o właściwą organizację i podnoszenie jakości pracy szkoły, ale przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. 24 listopada 2000 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkoła otrzymuje imię wybitnego muzyka jazzowego Krzysztofa Komedy. Od tej chwili jej pełna nazwa brzmi Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie.

Lata 2000 – 2010 zapisały się w dziejach szkoły jako okres intensywnie prowadzonych prac remontowo-budowlanych zmierzających do poprawy funkcjonalności budynku. Z inicjatywy dyrektora Radosława Czajkowskiego w dużym stopniu został zmodernizowany i unowocześniony stary budynek szkoły. W czerwcu 2006 r. rozpoczęto prace przy budowie profesjonalnej Sali Koncertowej, której budowę współfinansował  Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego ,,Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego’’. Sala koncertowa w Lubaczowie jest jedną z najnowocześniejszych tego typu sal w kraju. Wyposażona w wysokiej klasy sprzęt akustyczny, studio nagrań, salę projekcyjną, może pomieścić  270 osób. Do jej prawidłowego funkcjonowania zakupiono wysokiej światowej klasy dwa fortepiany koncertowe Steinway & SONS modele B-211 i D-274  m. in. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu operacyjnego ,,Rozwój szkolnictwa artystycznego’’. Nowo powstały, piękny obiekt służy uczniom i mieszkańcom Lubaczowa. Szkoła organizuje w nim przeglądy, koncerty, konkursy, festiwale na najwyższym poziomie artystycznym z udziałem wybitnych muzyków. Dzięki operatywności dyrektora Radosława Czajkowskiego szkoła jako jedyna w Polsce wzbogaciła się o nowoczesną pracownię komputerową do nauki kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii przyczyniła się do podniesienia jakości nauczania.

1 września 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Obowiązki dyrektora Radosława Czajkowskiego przejął nauczyciel klasy gitary pan Andrzej Antonik, który pełnił tą funkcję do 14 marca 2016 r. Od 15 marca 2016 r. funkcję dyrektora ponownie objął Pan Radosław Czajkowski, który podobnie jak w latach 1999-2013 przystąpił do dalszego intensywnego modernizowania i unowocześniania szkoły. Od roku 2016 szkoła wymieniła praktycznie całe instrumentarium szkolne. Zostały zakupione nowe fortepiany, akordeony, gitary, skrzypce, saksofony i klarnety. Zakończono całkowicie wszystkie etapy modernizacyjne szkoły, która w tej chwili ma wyremontowane każde szkolne pomieszczenie. Szkoła uruchomiła nowoczesny live streaming, który umożliwia transmitowanie na żywo wszystkich wydarzeń odbywających się na sali koncertowej. Do chwili obecnej cały czas prowadzone są prace mające na celu zaimplementowanie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych do codziennej pracy szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie spełnia w środowisku lokalnym znaczącą oraz odpowiedzialną rolę w popularyzowaniu kultury i sztuki muzycznej. Jesteśmy systematycznie zapraszani przez instytucje i placówki oświatowe, kulturalne i stowarzyszenia w celu uświetniania występami uroczystości okolicznościowych i lokalnych. Koncerty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, koncerty wiosenne, popisy, audycje muzyczne dla przedszkoli są na stałe wpisane w harmonogram działalności artystycznej szkoły. Kontynuując polską tradycję bożonarodzeniową, szkoła od wielu lat organizuje koncerty i wieczory kolęd dla mieszkańców oraz władz miasta i powiatu. Od 2004 r. odbywają się w naszej szkole, cieszące się dużym uznaniem i popularnością wśród nauczycieli oraz uczniów podkarpackich szkół muzycznych I stopnia, regionalne konkursy fortepianowe ,,Gramy w duecie’’ oraz ,,Lubaczowskie Impresje Muzyczne’’. Podnoszeniu jakości edukacyjnej szkoły służą systematycznie organizowane warsztaty i seminaria instrumentalne z udziałem wybitnych profesorów wyższych uczelni muzycznych z polski i z zagranicy. W roku 2012 z inicjatywy dyrektora Radosława Czajkowskiego utworzony został Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych “School & Jazz Festival, który jest konkursem rekomendowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uważany jest za jedną z najlepszych imprez tego typu w Polsce.

Chlubą naszej szkoły jest orkiestra dęta, składająca się z uczniów i absolwentów naszej szkoły oraz członków Towarzystwa Muzycznego.  Na szczególną uwagę zasługuje występ orkiestry podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Zamościa, jak również jej udział w obchodach 750-lecia Lwowa oraz jubileuszu 350- lecie ślubów Jana Kazimierza we Lwowie i Lubaczowie. Uczniowie korzystają różnych form muzykowania. Oprócz lekcji indywidualnych uczestniczą także w muzykowaniu kameralnym. W szkole funkcjonuje również chór, zespół wokalno- instrumentalny, akordeonowy, klarnetowy, skrzypcowy, gitarowy oraz rytmiczny. Muzykowanie kameralne jest wszechstronną formą rozwoju uczniów, stanowi swoistą wizytówkę naszej szkoły. O efektach prężnej działalności szkoły w ciągu ostatniej dekady świadczą indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów podczas festiwali, konkursów, przeglądów regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Szkoła skutecznie promuje swoje osiągnięcia oraz buduje pozytywny wizerunek w środowisku. Bardzo dobre warunki lokalowe, nowoczesne wyposażenie, wykształcona kadra, to główne czynniki wpływające na jej sukces, który wyraża się m.in. wysokimi wynikami kształcenia. Szkoła muzyczna jest ważnym w środowisku miejscem działalności oświatowej, kulturalnej i artystycznej, otwarta na współpracę i potrzeby środowiska, stanowi istotny czynnik kulturotwórczy w regionie.

Na przestrzeni 45 lat instytucja wypracowała sobie opinię prężnej, aktywnej placówki w mieście, jak i  na terenie całego powiatu.  Dzięki swojej twórczej działalności artystycznej i wychowawczej cieszy się dużym uznaniem społeczeństwa. Instytucja jest otwarta na środowisko lokalne, spełnia powszechne oczekiwania realizując swoją kulturotwórczą misję. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie licznej grupy pedagogów, a w szczególności dyrektora Radosława Czajkowskiego, który wniósł osobisty wkład w rozwój tej placówki. Dzięki takim osobom PSM I st. w Lubaczowie mogła i może po dziś dzień prawidłowo spełniać swoją rolę propagatora sztuki muzycznej.

Nasza 45 letnia historia  utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni naszemu miastu.